ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุม คกก. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. ประชุม คกก. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. ประชุม คกก. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (5 เมษายน 2564) เวลา 14.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ตลอดจน การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศบนบกและการจัดการป่าไม้ เพื่อต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย รวมถึงการหยุดความเสื่อมโทรมของที่ดินและการฟื้นฟูสภาพ ไปจนถึงการหยุดความสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาถึง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและการประสานงานหลักในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในระดับเป้าหมายหลัก และระดับเป้าหมายย่อย 

แกลเลอรี่