ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มอบเงินทุนสวัสดิการฯ แก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

ทส. มอบเงินทุนสวัสดิการฯ แก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเงินกองทุนสวัสดิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 14 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 645,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิต

          โดยโอกาสนี้ (25 ธันวาคม 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมทั้งกล่าวสรรเสริญเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและทายาทผู้เสียชีวิต โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ
ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขพยานในพิธี ณ ห้องประชุม 301อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          สำหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ มีดังต่อไปนี้
          1. นายรัตนะ เบญจมาพงษ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่หัวหน้าชุดเฝ้าระวังช้างป่า สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่า
          2. นายเปลี่ยม ภูผักแพว บุคคลภายนอกช่วยส่วนราชการปฏิบัติงาน ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บุณฑริก-ยอดมน จังหวัดอุบลราชธานี ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำ จากการออกลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
          3. นายการิม นิเดร์ พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์พิทักษ์ป่าฮาลา-บาลา ที่ 3 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส ประสบเหตุโดนซุ่มยิงจนเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมผลักดันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์
          4. นายวิชัย โยแก้ว บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวนปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่า การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสัตว์ป่าที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และเฝ้าระวังป้องกันไม่ใช้ช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่
          5. นายสมศักดิ์  ปุณสังข์ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ส 2 สังกัดหน่วยป้องกันรักป่าที่ อต. 11 (ห้วยฉลอง) ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จากการตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง สภ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ระหว่างเดินทางกลับจนเสียชีวิต
          6. นายปฐม  กันหารินทร์  บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า ประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากรถจักรยานยนต์ชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่ขณะนำข้อมูลการลาดตระเวนและเครื่อง GPS เพื่อส่งให้กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
          7. นายศิริศักดิ์  สุขเกษม พนักงาน (ระดับ 3) งานสวนป่าคลองท่อม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตหาดใหญ่ ประสบอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติงานในสวนป่าคลองท่อม 
          8. นายไพโรจน์ ปินใจ พนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง (ควาญช้าง) ปฏิบัติงานโรงเรียนฝึกควาญช้าง รับผิดชอบดูแลช้างพลายก้านกล้วย สังกัดส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและการตลาด สถาบันคชบาลแห่งชาติ
ในพระอุปถัมภ์ฯ เสียชีวิตกะทันหันขณะศึกษาดูงานของควาญช้างและเจ้าหน้าที่ประจำปี 2559
          9. นายสามารถ  ศรีบุรินทร์  ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 เสียชีวิตจากการถูกช้างเหยียบ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าที่ออกมากินและทำลายพืชไร่ของชาวบ้านแก่งม่วง-นาน้อย ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
          10. นายประสิทธิ์ คุ้มหมู่ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ระดับ ส 2 เสียชีวิตจากการปะทะกับผู้กระทำความผิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
           11. นายเกรด  อุตมา  พนักงานปฏิบัติการ (ชั้น 2) งานโรงช้างต้นส่วนอนุรักษ์และบริบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เสียชีวิตจาการถูกช้างใช้งวงฟาดและใช้เท้าเหยียบ ขณะปฏิบัติหน้าที่ฝึกช้าง
           12. นายไพจิตร มุขจีน พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำสถานีวิจัยสัตว์ป่าฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิต ขณะทำหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้กลับไปในพื้นที่อนุรักษ์
           13. นายอัสฮา ดาโอ๊ะ พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งคนงาน สังกัดศูนย์พิทักษ์ป่าฮาลา-บาลา ที่ 3 เขตรักษาพันธุ์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะปฏิบัติหน้าที่
           14. นายบุญชู  พันธ์โภชน์ ตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัดศูนย์พิทักษ์ป่าฮาลา-บาลา ที่ 3 เขตรักษาพันธุ์ป่าฮาลา-บาลา จังหวัดนราธิวาส ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ 

ข่าว: จันทร์เพ็ญ, ภาพและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่