ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการมวลชนสัญจร “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” สร้าง “เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่

ทส. เปิดโครงการมวลชนสัญจร “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ”  สร้าง “เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่

          เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล (อสรน.) กว่า 100 ราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” ครั้งที่ 12 ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมระดมความคิดเห็นและนำผลสัมฤทธิ์จากการจัดโครงการมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1-11 ในแต่ละจังหวัด มาวิเคราะห์สรุปผล และกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของอาสารักษ์น้ำบาดาลร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำบาดาล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง

          นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” ครั้งที่ 12 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร 3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยศาสตร์พระราชา โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธานอาสารักษ์น้ำบาดาลระดับจังหวัด หรือผู้แทนอาสารักษ์น้ำบาดาล ที่เข้าร่วมโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” ครั้งที่ 1-11 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รวมทั้งสิ้น 120 ราย

          รูปแบบการดำเนินงานโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” ครั้งที่ 1-11 ที่ผ่านมา จัดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ สระแก้ว สุพรรณบุรี ลำพูน ชัยภูมิ ราชบุรี สระบุรี นครศรีธรรมราช  มุกดาหาร ขอนแก่น และจังหวัดสุโขทัย โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่าย “อาสารักษ์น้ำบาดาล” จำนวน 12 กลุ่ม ครอบคลุมตามพื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 มีประชาชนหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมเครือข่ายรวมแล้วกว่า 960 คน ซึ่งโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” ครั้งที่ 12 นี้ เป็นการประชุมผู้แทนเครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาลทั้ง 12 กลุ่ม เพื่อสรุปผลการสร้างเครือข่าย พร้อมกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และกระบวนการทำงานด้านอาสารักษ์น้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง “กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” และ “เครือข่ายอาสารักษ์น้ำบาดาล” ต่อไป

          อนึ่ง เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ควบคู่ไปกับโครงการมวลชนสัญจร เพื่อสร้าง “1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ” โดยนำสินค้าที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษและใช้น้ำบาดาลในการเพาะปลูก มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดให้แก่ประชาชนและผู้สนใจ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อีกด้วย

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่