ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560หวังให้ประชาชนรวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560หวังให้ประชาชนรวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560หวังให้ประชาชนรวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า

          (26 ธ.ค.60) พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมทั้งนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า นับตั้งแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 และกำหนดให้จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 ธันวาคม ได้เห็นความก้าวหน้าของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย เช่น การดูแลรักษาพื้นที่อนุรักษ์เพื่อสัตว์ป่า การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและเยาวชน การศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ และกระบวนการป้องกันการค้าสัตว์ป่า กระบวนการพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์ การสร้างเครือข่ายป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับประเทศ ถือเป็นการพัฒนาอย่างรอบด้าน ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย ซึ่งการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงเปรียบเสมือนเป็นวันที่ย้ำเตือนและกระตุ้นให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า ตื่นตัวในการดูแลผืนป่าอันเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรณรงค์ให้สัตว์ป่าคงอยู่คู่พงไพรได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2503 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้ทรงลงพระนามในพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 รัฐบาลสมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงมีมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2511 จวบจนปัจจุบันปีพ.ศ. 2560 การจัดวันคุ้มครองวันสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้เกิดมาถึง 49 ปีแล้ว

          นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่าวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีรูปแบบการจัดงานคือ “รวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า” สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต่างๆ ที่ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า และหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วน

          สำหรับการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะจัดงานระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ขณะที่ส่วนภูมิภาค เริ่มจัดงานตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์แต่ละแห่ง ส่วนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมดังนี้

         1) พิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2560

          2) กิจกรรม แต่งแต้มสี เติมเต็มภาพวาด ความสุขสัตว์ป่าในวนา โดยประธานฯผู้แทนพันธมิตร และอาจารย์กมล โกมลผลิน ศิลปินนักธรรมชาติวิทยา ร่วมระบายสีบนภาพวาด ขนาด 1x5 เมตร พร้อมเขียนความรู้สึกและลงชื่อบนภาพวาด

          3) การจัดนิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนคริน-ทราบรมราชชนนี และประวัติความเป็นมาของ 26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ,นิทรรศการโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า,นิทรรศการผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า ของ อส.,นิทรรศการผลการดำเนินงานชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง,นิทรรศการการขออนุญาตและการปฏิบัติตนเมื่อเข้าพื้นที่อนุรักษ์

          4) นิทรรศการภาพถ่ายการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่อนุรักษ์ในอดีต และผลงานภาพถ่ายที่ชนะการประกวด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง อส. กับกลุ่มบริษัททรู

          5) กิจกรรม “แต่งแต้มสี เติมเต็มภาพวาด ความสุขของสัตว์ป่าในวนา” โดยผู้ร่วมงานร่วมระบายสีลงบนภาพวาดสัตว์ป่า พร้อมทั้งการเสวนาเกี่ยวกับด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า เรื่อง“รวมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า”ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560 ส่วนวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2560 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00น. โดยมีการเสวนาเรื่อง “ภัยคุกคามสัตว์ป่า ยุค 4.0” มีผู้เสวนา เช่น คุณศศิน เฉลิมลาภ คุณภัทรพล มณีอ่อน(หมอล็อต) คุณวรรณชนก สุวรรณกร เป็นต้น

แกลเลอรี่