ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2564

ทส.ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2564

ทส.ประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ (22 มิถุนายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีทุกหน่วยงานใน ทส. เข้าร่วมพิจารณาผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference 

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา 
(ร่าง) แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคตของกระทรวงฯ ซึ่งโอกาสนี้ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึงการปรับปรุงแผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ต้องสอดรับกับแนวโน้มของประชาคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยังยืน และมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) 

แกลเลอรี่