ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 

วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  และผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โดยโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตาม 10 มาตรการรับมือฝน ปี 2564 อย่างเคร่งครัด และเร่งสื่อสารไปยังประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ให้ประชาชนสามารถเตรียมตัวรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันที่อาจเกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึง ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตาม 10 มาตรการดังกล่าว การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเนื่องจากฝนน้อย การเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและการเก็บกักน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด รวมถึงยังได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)กฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำ เห็นชอบและเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ผ่านระบบ Thai Water Plan (TWP) เพื่อการเสนอขอรับงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ ตามขนาดความจุของแหล่งน้ำ และตามประเภทของแหล่งน้ำและทางน้ำ พร้องเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการลงทะเบียนแหล่งน้ำผ่านระบบ Thai Water Resources เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน/โครงการในแหล่งน้ำเดียวกันต่อไป

แกลเลอรี่