ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายรักษ์ลำตะคองภาคประชาชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายรักษ์ลำตะคองภาคประชาชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา

         วันที่ 7 มกราคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) เป็นวิทยากรและร่วมประชุมบูรณาการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เครือข่ายรักษ์ลำตะคองภาคประชาชน และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา ในการบูรณาการการดำเนินโครงการกิจกรรมภายใต้งบพัฒนาจังหวัด และงบประมาณอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้แก่ โครงการภายใต้ความตกลงปารีส โครงการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ำและแหล่งกำเนิดมลพิษ โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โครงการปลูกต้นไม้ และโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมีนายสมพงษ์ แสงศิริ ประธาน ทสม.จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) ได้มอบชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่ายให้กับประธาน ทสม.จังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินงานเฝ้าระวังปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำ ณ บ้านเงาไม้ มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ภาพและข่าว: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) , เผยแพร่: อาทิตยา