ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. เข้ากระทรวงวันแรก หลังครบกำหนดกักตัว เร่งติดตามงานสำคัญของหน่วยงานใน ทส.

ปลัด ทส. เข้ากระทรวงวันแรก หลังครบกำหนดกักตัว เร่งติดตามงานสำคัญของหน่วยงานใน ทส.
ปลัด ทส. เข้ากระทรวงวันแรก หลังครบกำหนดกักตัว เร่งติดตามงานสำคัญของหน่วยงานใน ทส.
 
วันนี้ (16 กรกฏาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ผ่านการประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมชั้น 17 ไปยังห้องผู้บริหารและทุกหน่วยงานของ สป.ทส. 
 
โดยวันแรกของการกลับเข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงฯ หลังครบกำหนดการกักตัวตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาของการกักตัวยังคงปฏิบัติภารกิจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังคงเข้าร่วมการประชุมวาระสำคัญต่าง ๆ ผ่านระบบ VDO Conference จึงขอฝากไปยังพี่น้องข้าราชการในสังกัด สป.ทส. ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 การงดหรือเลื่อนการจัดประชุม สัมมนาที่มีการรวมตัวกันเกินกว่า 5 คน รวมถึงชะลอการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
 
ในการประชุม ปกท.ทส ยังได้ติดตามวาระงานที่สำคัญของกระทรวงฯ ทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานเมื่อได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมถึงการสรรหาพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ทั้ง 76 จังหวัด รวมจำนวน 406 อัตรา เพื่อให้สามารถทำสัญญาเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 การออกกฎหมายลำดับรองของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ และการปรับโครงสร้างของหน่วยงานภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม และด้านน้ำ เพื่อให้สอดรับกับการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันโดยเร็ว

แกลเลอรี่