ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

ปลัด ทส. ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

ปลัด ทส. ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า

วันนี้ (13 สิงหาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากร สำนักงบประมาณ กรมยุทธโยธาทหารบก กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักอัยการสูงสุด กรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีนายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมด้วย

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ โดยได้มีการพิจารณาแบบการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้มีการปรับปรุงจากกรมศิลปากร รวมถึงวงเงินงบประมาณใหม่สำหรับการก่อสร้างที่มีการปรับลดลง โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากร กรมยุทธโยธาทหารบก สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการก่อสร้างและรายละเอียดงบประมาณ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถจัดทำคำของบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปี 2570  

โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงองค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ และเกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนทั่วไป โดยใช้ไม้มีค่าหลังสิ้นสุดคดีความให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแผ่นดิน ทั้งนี้ สถานที่สำหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว กองทัพบกได้รับพระราชทานที่ดินวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 60.9 ตารางวา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว

แกลเลอรี่