ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. เปิดอบรม ขรก. ใหม่ รุ่น 31 ย้ำ “เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลก รักศักดิ์ศรี มีความสุข ทำงานเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อพี่น้องประชาชน

ปลัด ทส. เปิดอบรม ขรก. ใหม่ รุ่น 31  ย้ำ “เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลก รักศักดิ์ศรี มีความสุข ทำงานเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อพี่น้องประชาชน

ปลัด ทส. เปิดอบรม ขรก. ใหม่ รุ่น 31  ย้ำ “เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลก รักศักดิ์ศรี มีความสุข ทำงานเป็นหนึ่งเดียว” เพื่อพี่น้องประชาชน  

วันนี้ (30 สิงหาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 31 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference จัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวนทั้งสิ้น  124  คน จาก 8 หน่วยงาน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญให้กับกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนงานของประเทศชาติเพื่อพี่น้องประชาชน 

พร้อมกันนี้  ปลัดฯ ทส. ยังได้แนะให้ทุกคนตั้งใจทำงาน หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก คิดดี พูดดี ทำดี สามัคคี มีน้ำใจ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในการทำงาน และที่สำคัญ ขอให้รักในศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ปฏิบัติตามกฎกติกาด้วยความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี รักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้นโยบาย “ทส.หนึ่งเดียว” ที่ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบไว้ และยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน  หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 31 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564 รวมระยะเวลา 10 วัน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวนทั้งสิ้น 124 คน จาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 77 คน  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 15 คน  กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน  13 คน กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 9 คน  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 5 คน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน  3 คน  กรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 คน  และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน 

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ สามารถดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน มีจรรยาที่เหมาะสมของการเป็นข้าราชการที่ดี  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการบรรจุใหม่  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ อาทิ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) กรมบัญชีกลาง กรมประชาสัมพันธ์ และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นต้น

แกลเลอรี่