ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” จับมือกับอีก 2 กระทรวง รวม 8 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ลดโลกร้อน

“วราวุธ” จับมือกับอีก 2 กระทรวง รวม 8 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ลดโลกร้อน

“วราวุธ” จับมือกับอีก 2 กระทรวง รวม 8 องค์กร ร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน ลดโลกร้อน

วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือ การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Tourism) ภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference เพื่อเสริมศักยภาพด้านการจัดงานอีเว้นท์ และการจัดการท่องเที่ยว ให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว นักเดินทาง นักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ได้มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบทางลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดโลกร้อน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวถึงแนวทางในการสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวที่มีการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ หรือการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Tourism) ว่า การลงนามในครั้งนี้ นับว่าเป็นกลไกลขับเคลื่อนความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันนำเครื่องมือ และกลไกลที่มีไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของตน การพัฒนาองค์ความรู้ และเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อรองรับรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีขั้นตอนการคำนวณประมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงทำการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการปรับปรุงบริการการขนส่ง ที่พัก อาหาร กิจกรรม และห่วงโซ่อุปทานอื่น ๆ ที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำลง และดำเนินการชดเชยก๊าซเรือนกระจกจนกระทั่งค่าคาร์บอนสุทธิกลายเป็นศูนย์ นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างสมดุล และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวของไทยในตลาดสากล ที่นับวันนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศได้ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

โดยองค์กรที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ในครั้งนี้ ประกอบด้วย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) และ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 

ทั้งนี้ บทบาทความร่วมมือของทั้ง 8 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินงานแบบบูรณาการเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ ภายใต้โครงการ คาร์บอนบาลานซ์ ได้แก่ (1) ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ที่เหมาะสมกับบริบทของภาคธุรกิจท่องเที่ยวไทย (2) สนับสนุนให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรม บริการ และนวัตกรรม ที่จัดการด้วยแนวคิดนี้อย่างเป็นรูปธรรม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดงานไทย (3) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยและการจัดงานไมซ์ ให้มีการนำแนวทางท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ไปใช้ในการจัดการ และเข้าถึงแนวทางการออกแบบและสามารถชดเชยคาร์บอนได้โดยสะดวก (4) ร่วมดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แกลเลอรี่