ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโอกาส ให้ข้าราชการยุคใหม่ ถามสด “เทคนิคการใช้ชีวิตราชการให้มีความสุข” ในพิธีปิดอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 31

ทส. เปิดโอกาส ให้ข้าราชการยุคใหม่ ถามสด “เทคนิคการใช้ชีวิตราชการให้มีความสุข” ในพิธีปิดอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 31

ทส. เปิดโอกาส ให้ข้าราชการยุคใหม่ ถามสด “เทคนิคการใช้ชีวิตราชการให้มีความสุข” ในพิธีปิดอบรม “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 31

วันนี้ (10 กันยายน 2564) เวลา 14.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ จำนวน 124  คน จาก 8 หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พัฒนาเครือข่ายในการทำงาน สร้างความสามัคคี และส่งเสริมการยึดหลักปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของกระทรวงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมแสดงทัศนคติ และพูดคุยซักถามเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุข พร้อมย้ำ “ความสุขในการทำงาน” เป็นนโยบายสำคัญของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ (ปกท.ทส.) พร้อมแนะข้าราชการยุคใหม่ ต้องใฝ่เรียนรู้ มีน้ำใจ คิดบวก ทำงานด้วยความทุ่มเท ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน ทำตนเป็นประโยชน์กับองค์กรและประเทศชาติ ตลอดจนรักษาสมดุลชีวิต รู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสติสัมปชัญญะ รักษาสุขภาพกายใจให้แข็งแรง มีครูหรือพี่เลี้ยงในการดำรงชีวิต ดำรงวิชาชีพ ที่สำคัญ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทำในสิ่งที่ผิด สามารถแนะนำทางออกที่สามารถทำได้และถูกต้อง ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

แกลเลอรี่