ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.เปิดตัว TGO Climate Action Academy พัฒนาศักยภาพมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทส.เปิดตัว TGO Climate Action Academy พัฒนาศักยภาพมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ทส.เปิดตัว TGO Climate Action Academy พัฒนาศักยภาพมนุษย์ เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
วันนี้ (13 ก.ย. 64) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมวง.ทส.)  เป็นประธานเปิดตัวสถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ TGO Climate Action Academy และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม FTI Academy สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การจัดการก๊าซเรือนกระจก นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการ FTI Academy  และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์  ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดย รมว.ทส. ได้แสดงความยินดีถึงการเปิดตัวสถาบันฯและการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ที่มุ่งหวังพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับทุกภาคส่วน พัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมทักษะให้ก้าวทันโลก สนับสนุนเครือข่ายร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน มุ่งบรรลุเป้าหมายการเป็น carbon neutrality ภายในปี ค.ศ. 2065 – 2070 

“สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” TGO Climate Action Academy หรือ CAA จะทำหน้าที่ในการสร้างการรับรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action Literacy) และความตกลงปารีส โดยเชื่อมโยงและสนับสนุนการนำนโยบายระดับประเทศสู่การปฏิบัติ พัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษาด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกลดโลกร้อน สร้างและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยให้ 4 บริการหลัก ดังนี้ 
1. Climate action Leaders forum   สร้างเวทีผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูง ร่วมรับผิดชอบการลดก๊าซเรือนกระจกของตัวเอง และเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้อื่น อีกทั้งร่วมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ไปสู่สังคม 
2. Training Programmes  จัดฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้านการลดก๊าซเรือนกระจกให้บุคลากรทุกภาคส่วน 
3. Education Programmes  สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยและสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 
4. Conferences and Seminars  เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกัน

***********

แกลเลอรี่