ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564

“ปลัดฯ จตุพร” ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564  

วันที่  17 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564  โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง  เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” (ชะ-นะ-กา-ทิ-เบด-ดำ-หริ)  ซึ่งหมายถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สร้างขึ้น เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ผลงานวิจัยเด่น 2)การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   3)ความก้าวหน้าโครงการสวมหมวกให้ดอยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โครงการหลวง 4) ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านวิชาการ 5) ผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6) รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี และ 7)การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมทั้ง ความคืบหน้าของการดำเนินงานต่างๆ อาทิ การขอใช้ประโยชน์ของโครงการหลวงในพื้นที่กรมป่าไม้ มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 5 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 5  

ตลอดจนความก้าวหน้าของการดำเนินการตามพระบรมราโชบายการรักษาสภาพป่าไม้ในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (ม่อนแจ่ม) การดำเนินคดีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ริม (ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 และเป็นต้นแบบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในรัชกาลที่ 10  และความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย  เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงการเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
*******************

แกลเลอรี่