ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุม คกก. เฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ทส. ประชุม คกก. เฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ทส. ประชุม คกก. เฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

วันนี้ (21 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อกำหนดการจัดสรรทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนของภาครัฐในระดับหน่วยงาน (Department-based) ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนราชการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยในที่ประชุมได้พิจารณา (-ร่าง-) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถานบันการศึกษา) ซึ่งในส่วนของกระทรวงฯ ได้รับจัดสรรทุนจากสำนักงาน ก.พ. จำนวนทั้งสิ้น 18 ทุน ดังนี้ 1) ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุน และระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน  และ 2) ทุนฝึกอบรม จำนวน 5 ทุน

 

แกลเลอรี่