ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1

รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1

รมว.ทส. ร่วมประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 1 

วันนี้ (12 ตุลาคม ๒๕๖๔) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานและความร่วมมือในเชิงนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมด้วย

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วน
ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดำเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงนโยบายของประเทศไทย
เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบาย แผนงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดำเนินนโยบาย BCG model และเป้าหมายในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่สำคัญ อีกทั้งให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมกรอบงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานที่จะต้องคำนึงถึงบริบทความพร้อมของแต่ละประเทศ และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อดำเนินการร่วมกัน ทั้งในด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การเสริมสร้างสมรรถนะ

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุมได้สะท้อนผ่านปฏิญญาคุนหมิง (Kunming Declaration) ซึ่งแสดงถึงมุมมองเชิงนโยบายและความมุ่งมั่นของประเทศภาคีอนุสัญญาฯ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และวิสัยทัศน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2050 (living in Harmony with Nature)

แกลเลอรี่