ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"รมว.วราวุธ" ย้ำ “ ทส. คือ จุดเริ่มต้น และ จุดจบของสังคมไทย” ในเวทีปิดการอบรมหลักสูตร ปธส.8

"รมว.วราวุธ" ย้ำ “ ทส. คือ จุดเริ่มต้น และ จุดจบของสังคมไทย”  ในเวทีปิดการอบรมหลักสูตร ปธส.8

"รมว.วราวุธ" ย้ำ “ ทส. คือ จุดเริ่มต้น และ จุดจบของสังคมไทย”  ในเวทีปิดการอบรมหลักสูตร ปธส.8


วันนี้ ( 14 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธส.8) พร้อมมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "พิทักษ์สิ่งแวดล้อมไทย" ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล       ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารระดับสูง ทส. เข้าร่วมงาน 


นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในปี 2565 นับเป็นปีแห่งการปรับตัวและฟื้นฟู เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ทั้งการสร้างเศรษฐกิจครัวเรือน สังคมมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง และการมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ (Bio-Circular-Green economic : BCG Model) ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมทั้ง การพัฒนาระบบ Digital Platform และการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ  อีกทั้ง ในช่วงปลายเดือนนี้ ประเทศไทยพร้อมประกาศเป้าหมายร่วมลดก๊าซเรือนกระจกในที่ประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร อีกด้วย โดยจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emission) โดยเร็วที่สุด ภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ ตลอดจนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2065 

รมว.ทส. กล่าวทิ้งทิ้งท้ายว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ จุดเริ่มต้น และ จุดจบของสังคมไทย” และการแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถแก้ไขได้ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้น โดยเฉพาะ การปลูกป่าชายเลน เนื่องจากสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าป่าอื่นทั่วไป พร้อมกันนี้ยังได้ฝากให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ปธส.8 ทุกคนช่วยกันนำความรู้และการรับรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการอบรมไปสื่อสารและขยายผล ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไป

สำหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่8  จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน และเอกชน  รวม 74 คน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักบริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป็นนักบริหารยุคใหม่ที่มีหัวใจสีเขียว เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาการศึกษาอบรม เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. - 14 ต.ค. 2564 
************************

แกลเลอรี่