ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดสัมมนาเรื่อง"การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ทส.จัดสัมมนาเรื่อง"การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

             วันนี้ (22  มกราคม  2561) ทส. จัดการสัมมนา"การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 สู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของนโยบายและแผนฯ         พ.ศ. 2560 - 2579  ณ ห้องเมย์แฟร์  บอลลูม C ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.

           ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการสัมมนาและได้ฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้พิทักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดี เพราะมันจะสร้างมูลค่ามหาศาลทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้ เนื่องจากรายได้ที่ได้มาจากนักท่องเที่ยว ส่วนมากเขาจะมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานทั้งทางบกและทางน้ำ เป็นต้น

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการนำเสนอในมุมมองบทบาทของภาคส่วนต่างๆ

ในการร่วมสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจาก ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ประมาณ 200 คน และการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน โดยภายในงานแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ

• ช่วงที่ 1 เป็นการนำเสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 โดยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอัษฎาพร ไกรพานนท์

• ช่วงที่ 2 การเสวนาในหัวข้อ"บทบาทของภาคส่วนต่างๆในการร่วมสร้าง

สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

           • เปิดเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการเสวนา

ภาพ/เผยแพร่ : ปริญญา       ข่าว : ศรัณญภัทร

แกลเลอรี่