Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดเจาะน้ำบาดาล 37 บ่อ ปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดเจาะน้ำบาดาล 37 บ่อ ปีงบประมาณ 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างขุดเจาะน้ำบาดาล 37 บ่อ ปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ

ตารางราคากลาง

ขนาดไฟล์:3.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง