ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางการซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน  ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mnre.go.th/ www.qprocurement.go หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๖๕-๖๑๘๒ ในวันและเวลาราชการ
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางอีเมล ANREC.org@mnre.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.mnre.go.th/ www.qprocurement.go และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เอกสารแนบ

1ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชา

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

2เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

ขนาดไฟล์:3.63 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

3รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้ออุปกรณ์เ

ขนาดไฟล์:4.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

4ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง