ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์ปฏิบัติการบินภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ราคากลางการซื้ออุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้และอุปกรณ์ตรวจจับควันและความร้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงิน  530,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  11 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mnre.go.th/www.qprocurement.go หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2265-6182 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางอีเมล ANREC.org@mnre.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่  4 มกราคม 2565 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.mnre.go.th/www.qprocurement.go และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 5 มกราคม 2565

เอกสารแนบ

1ประกาศประกวดราคาซื้อ

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

2เอกสารประกวดราคา

ขนาดไฟล์:3.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง

3torประกวดราคา

ขนาดไฟล์:5.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

4ตารางแสดงวงเงิน

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง