Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๓ เส้นทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน ๓ เส้นทาง ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นน้้า เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร

เอกสารแนบ

แบบกำหนดราคากลาง - (e-bidding)

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง