ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายและสติเกอร์ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใน ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายและสติเกอร์ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใน ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดระนองได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการทำป้ายและสติกเกอร์ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

1. ป้ายไวนิลโครงการ ฯ ชนาด 6x2.3 ม. พร้อมติดตั่ง จำนวน 1 รายการผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พ.เอส.พริ้นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

2. ป้ายไวนิลขอบไม้โครงการ ฯ ขนาด 1.5x1 ม. จำนวน 3 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พี.เอส.พริ้นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสอนราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250.00 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

3. สติกเกอร์พิวเจอร์บอร์ด พร้อมขาไม้ ขนาด 0.25x0.5 ม. (ขาไม้สูง 80 ซม.) จำนวน 20 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.เอส.พริ้นติ้ง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180807_0002

ขนาดไฟล์:0.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง