ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม่ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม่ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่จังหวัดระนองได้มีโครงการจ้างเหมาบริการจัดเตียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผน่ดิน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประรัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ -กำจัดวัชพืช-ขุดหลุมเตรียมปลูก จำนวน 850 หลุม-ขนกล้าไม้ไว้ประจำหลุม-ทำหลักพร้มปักแต่ละหลุม จำนวน 2 ไร่ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอรนงค์ พรหมนุช โดยเสอนราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000.00 บาท (หกพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ

IMG_20180807_0007

ขนาดไฟล์:0.45 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง