Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/25582/nws/13