Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดล้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและ ให้ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดระนองของประกาศเผยแพร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสารแนบ

IMG_20180829_0002

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง