Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/26582/nws/13