Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)(เชิญชวน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)(เชิญชวน)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/27030/nws/13