Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร ท้องร่องกว้างประมาณ ๒-๓ เมตร ท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร ท้องร่องกว้างประมาณ ๒-๓ เมตร ท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร ท้องร่องกว้างประมาณ ๒-๓ เมตร ท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

(ร่าง)ประกาศ

ขนาดไฟล์:5.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง

1_แบบแปลนก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

ขนาดไฟล์:2.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

2_ราคากลางและBOQ

ขนาดไฟล์:0.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 26 ครั้ง

3_พิกัดก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวรท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดไฟล์:0.85 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

4_แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง (สำหรับผู้เสนอราคา)

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .xlsx | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง