ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

เรื่อง ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยาน JET A-๑ (แบบถัง ๒๐๐ ลิตร) จำนวน ๓๖๐ ถัง วงเงินงบประมาณ ๒,๗๔๙,๗๐๒.๐๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสองบาทห้าสตางค์)

เอกสารแนบ

152

ขนาดไฟล์:0.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 48 ครั้ง