ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบสำหรับผู้ทำการในอากาศยาน จำนวน 32 ชุด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบสำหรับผู้ทำการในอากาศยาน จำนวน 32 ชุด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแบบสำหรับผู้ทำการในอากาศยาน จำนวน 32 ชุด นั้น 
1. หมวกนักบิน จำนวน 32 ใบ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 898 ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 11,168.00 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
2. ชุดนักบิน (ผ้าทนไฟ) จำนวน 32 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 898 ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 255,680.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
3. รองเท้านักบิน จำนวน 32 คู่ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 898 ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 57,280.00 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
4. ถุงมือนักบิน จำนวน 32 คู่ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 898 ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 31,968.00 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
บัดนี้ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 898 ซัพพลาย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 356,096 บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

335

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง