ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรื่อง ขอส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนอำนวยการ ขอส่งสำเนาประกาศ กองการบิน  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ภายในวงเงินงบประมาณ 1,658,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มาเพื่อโปรดพิจารณาลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

352

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง