ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีต บริเวณศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีต บริเวณศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง

ส่วนอำนวยการ ขอส่งสำเนาประกาศ กองการบิน  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีต บริเวณศูนย์ปฏิบัติการบินภาคกลาง ภายในวงเงินงบประมาณ 878,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มาเพื่อโปรดพิจารณาลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

351

ขนาดไฟล์:0.46 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง