ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 174 กทม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 174 กทม.

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองการบิน ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ จำนวน 1 ลูก หมายเลขทะเบียน สฐ 174 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงภายในวงเงินงบประมาณ 3,610 บาท (สามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
บัดนี้ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด ผู้มีอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอเป็นจำนวนเงิน 3,605.90 บาท (สามพันหกร้อยห้าบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

467

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง