Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท รวม 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (เชิญชวน) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท รวม 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (เชิญชวน) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 ประเภท รวม 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING) (เชิญชวน)

(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/34461/nws/13