ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กองการบิน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาส จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 3,700 บาท (สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น
บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,691.50 บาท (สามพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เนื่องจากราคที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบ เห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

29

ขนาดไฟล์:0.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง