ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ GTX 330 TRANSPONDER จำนวน 1 EA จำนวนเงิน 140,000 บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

181

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง