ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06)

เรื่อง ขอส่งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) การจ้างซ่อมใหญ่อากาศยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ KX 165 NAV/COMMUNICATION TRANSCEIVER จำนวน 1 EA จำนวนเงิน 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบมาเพื่อโปรดพิจารณาลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

เอกสารแนบ

190

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง