ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 300 รีม ผู้ได้รับคัดเลือได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ (ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 29,853 บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

269

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง