ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ

เรื่อง ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,506,703.14 บาท (แปดล้านห้าแสนหกพันเจ็ดร้อยสามบาทสิบสี่สตางค์) 

เอกสารแนบ

230

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง