ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.253 การซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 4 รายการ

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.253 การซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 4 รายการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.253 การซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ภายในวงเงินงบประมาณ 4,331,690 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพื่อลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

460

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง