ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอส่งสำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้ออุปกรณ์หลักอากาศยาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,015,864 บาท (หกล้านหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)

เอกสารแนบ

เอกสาร 58

ขนาดไฟล์:0.42 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง