ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) สำหรับการซื้ออะไหล่อากาศยาน ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ

เรื่อง สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) สำหรับการซื้ออะไหล่อากาศยาน ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ

เรื่อง สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) สำหรับการซื้ออะไหล่อากาศยาน ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 รายการ วงเงินงบประมาณ จำนวน 1,023,050 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

615

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง