ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง รายการซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรื่อง รายการซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก.06) รายการซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,264,387.68 บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบแแปดสตางค์)

เอกสารแนบ

591

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 164 ครั้ง