ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ (ประกอบด้วย 98 รายการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ (ประกอบด้วย 98 รายการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ (ประกอบด้วย 98 รายการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,663,940 บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
บัดนี้ การซื้อวัสดุอากาศยาน จำนวน 3 รายการ (ประกอบด้วย 98 รายการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก มีผุ้ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 7 บริษัท รวม 89 ราย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,411,813.22 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

เอกสารแนบ

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ขนาดไฟล์:8.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 3 ครั้ง