Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสป.ทส. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสป.ทส. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสป.ทส. เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและบริการอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image231117165145

ขนาดไฟล์:7.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 124 ครั้ง