ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 ทสจ.กระบี่

รายงานรอบเดือนตุลาคม 2560 ทสจ.กระบี่

แบบ สขร.1

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

ชื่อหน่วยงาน  :  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

 

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา    และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก    และราคาที่ตกลง        ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก    โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง

1

ค่าจัดทำพวงมาลา วันปิยมหาราช

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านพวงหรีดกระบี่

ราคา 2,000.-บาท 

ร้านพวงหรีดกระบี่

ราคา 2,000.-บาท 

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดซื้อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

 

2

ค่าผ้าขาว  ผ้าดำ

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคเจริญ

ราคา 5,000.-บาท 

ร้านโชคเจริญ

ราคา 5,000.-บาท 

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดซื้อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

 

3

 

ค่าถ่ายเอกสาร  จำนวน 1 รายการ

 

708.00

708.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านวัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

ราคา 708.-บาท

ร้านวัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

ราคา 708.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจ้างวันที่ 12 ตุลาคม 2560

4

 

ค่าวัสดุสำนักงาน  จำนวน 2 รายการ

 

2,090.00

2,090.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านโมเดิร์นอิงค์

ราคา 2,090.-บาท

ร้านโมเดิร์นอิงค์

ราคา 2,090.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดซื้อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

5

 

ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2560

2,500.00

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สนง.

ราคา 2,500.-บาท

ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สนง.

ราคา 2,500.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจ้างวันที่ 29กันยายน 2560

6

 

ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารและบริเวณสำนักงานฯ  ประจำเดือนตุลาคม2560  จำนวน 24 วัน

7,200.00

7,2000.00

เฉพาะเจาะจง

นางอุบล  มาลา

ราคา 7,200.-บาท

นางอุบล  มาลา

ราคา 7,200.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจ้างวันที่ 29 กันยายน 2560

 

*หมายเหตุ    วิธีการซื้อหรือจ้าง  ได้แก่  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อ - นามสกุลผู้ให้ข้อมูล..................นางนันทกา  วันประดุง..................            ตำแหน่ง............เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.............

แบบ สขร.1

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2560

ชื่อหน่วยงาน  :  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

 

ลำดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา    และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก    และราคาที่ตกลง        ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก    โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง

7

ค่าเปลี่ยนกระจกบานข้างหลังคารถยนต์ราชการ  จำนวน 1 บาน

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านน้ำจานโมดิฟายด์

ราคา 2,000.-บาท

ร้านน้ำจานโมดิฟายด์

ราคา 2,000.-บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจ้างวันที่ 1

พฤศจิกายน 2560

 

8

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน  1  รายการ

1,200.15

1,200.15

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,200.15 บาท

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,200.15 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจัดซื้อวันที่ 9

ตุลาคม 2560

 

9

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน  1  รายการ

1,050.80

1,050.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,050.80 บาท

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,080.80 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจัดซื้อวันที่ 16

ตุลาคม 2560

 

10

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน  1  รายการ

1,576.20

1,576.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,576.20 บาท

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,576.20 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจัดซื้อวันที่ 25

ตุลาคม 2560

 

 

11

 

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จำนวน  1  รายการ

1,313.50

1,313.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,313.50 บาท

บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์

ราคา 1,313.50 บาท

เป็นราคาที่เหมาะสม

จัดจัดซื้อวันที่ 31

ตุลาคม 2560

 

 

*หมายเหตุ    วิธีการซื้อหรือจ้าง  ได้แก่  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  วิธีคัดเลือก  วิธีเฉพาะเจาะจง

ชื่อ - นามสกุลผู้ให้ข้อมูล..................นางนันทกา  วันประดุง..................            ตำแหน่ง............เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.............

 

 

 

 

เอกสารแนบ

pic-1512012668204

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง