ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 174 กทม.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 174 กทม.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สฐ 174 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงินงบประมาณ 3,610 บาท (สามพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
บัดนี้ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด ผู้มิอาชีพรับจ้าง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน 3,605.90 บาท (สามพันหกร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์) เนื่องจากราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่เห็นชอบเห็นควรเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในครั้งนี้

เอกสารแนบ

doc02994120210111164430

ขนาดไฟล์:0.30 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 30 ครั้ง