ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา มีระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น ผู้ไ้รับคัีดเลือกโดยเสนอราคา ได้แก่ วัชรยุธ ปทุมทิพย์ ในอัตราเดือนละ 12,000 (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) จำนวน 8 เดือน 28 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,200 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)