ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.04) จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.04) จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา (แบบ บก.04) จ้างที่ปรึกษาโครงการปรับเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

เอกสารแนบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา

ขนาดไฟล์:1.21 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 4 ครั้ง